«Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας »

«Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας »

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας».

Συνοπτικές πληροφορίες για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ

Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά 100 ανέργους, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βεροίας.

Βασικός Στόχος είναι η προετοιμασία ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους.

Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Στα πλαίσια της υπηρεσίες θα υλοποιηθούν δράσεις: Συμβουλευτικής, Κατάρτισης για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας, οι ενέργειες συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση θα υλοποιηθούν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπομένων περί δημοσίων συμβάσεων.  

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.