Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια 4 μεταφερόμενων – ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II,

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια 4 μεταφερόμενων – ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στις δομές και στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων, στους λοιπούς χώροι επιτήρησης, κ.λπ.) για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.