ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων των Χερουργείων και ΜΕΘ Covid»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων των Χερουργείων και ΜΕΘ Covid»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

Σχετικά Αρχεία: