ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησηςεπισκευής Στεφανιογράφου του Αιµοδυναµικού Τµήµατος του νοσοκοµείου»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησηςεπισκευής Στεφανιογράφου του Αιµοδυναµικού Τµήµατος του νοσοκοµείου»  

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: