ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού κρίσιµων τµηµάτων του Νοσοκοµείου (Αντικατασταση monitor υπερηχοτοµογράφου Acuson S2000)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού κρίσιµων τµηµάτων του Νοσοκοµείου (Αντικατασταση monitor υπερηχοτοµογράφου Acuson S2000)»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: