ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτροµαγνητική µονάδα)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτροµαγνητική µονάδα)» 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: