Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Αµοιβή υπηρεσιών για βοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάµηνο»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Αµοιβή υπηρεσιών για βοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάµηνο» 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: