Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, για την «Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών»

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 71/2019 για την «Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών», CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ (22.419,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.