Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Υλικών Αγγειογραφίας» – (CPV: 33111710-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας  Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Υλικών Αγγειογραφίας» – (CPV: 33111710-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: