Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 20/14-07-2021 (θέμα 4ο ) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Καυσίμων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 20/14-07-2021 (θέμα 4ο ) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Καυσίμων»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: