Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 175/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 175/2021,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «συντήρηση φασματογράφου μάζας τύπου GCMS-QP2010 για την διαπίστευση εργαστηρίου τοξικολογία κατά ISO:ΕΛΟΤ 17025:2017», CPV: 33151300-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (7.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.