Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργειαΗλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 169/2021,(ΕΣΗΔΗΣ: 142488), για την «Παροχή Υπηρεσιών:α.   Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ)β.    Διαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)» CPV: 90524100-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (172.360,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.