Τροποποιήσεις στην Εργατική Νομοθεσία

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης, ανακοινώνονται τροποποιήσεις στην Εργατική Νομοθεσία για τα εξής θέματα:

Α. Τροποποίηση του μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II» της υπ’ αρ. 49758/26-5- 2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β. Τροποποίηση του μέρους Β « Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/ 15-11-2021 (Β’ 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)» .

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: ΡΔ3746ΝΛΔΓΔΒΘ