Υπηρεσία Μιας Στάσης ΓΕΜΗ: Επέκταση λειτουργίας για Αστική Εταιρεία, Κοινοπραξία, Ετερόρρυθμη και υποκαταστήματα αλλοδαπής

Σύμφωνα με διαδοχικές ανακοινώσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, επεκτείνεται η λειτουργία των Υπηρεσιών μιας Στάσης για ίδρυση εταιρειών και μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά η Αστική Εταιρεία, η Κοινοπραξία και η Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία όπως και επίσης και η επιγραμμική καταχώριση Υποκαταστημάτων αλλοδαπής.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας e-Υ.Μ.Σ. (https://eyms.businessportal.gr/) καθώς και στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.