∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθµός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 29 Αυγ 20 ώρα 00:00:01πµ, µέχρι και 29 Σεπ 20 ώρα 23:59:59

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθµός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 29 Αυγ 20 ώρα 00:00:01πµ, µέχρι και 29 Σεπ 20 ώρα 23:59:59

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: