∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 165/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών αντιµετώπισης για κάλυψη αναγκών, αντιµετώπισησ της πανδηµίας του COVID-19»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 165/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών αντιµετώπισης για κάλυψη αναγκών, αντιµετώπισησ της πανδηµίας του COVID-19» 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: