2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation/ Fintech Strategy” : «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation»

2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation/ Fintech Strategy” : «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation»

 

Αποστέλλεται, συνημμένα,  προς ενημέρωσή  σας,  το υπ΄αρ. 16997/6-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα  : 2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation/ Fintech Strategy” : «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation».

 

Η Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) καλείται να ενημερώσει  σχετικά τα Επιμελητήρια –μέλη της.

 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Δ