251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ.69/2021: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145236).

2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης. 3. Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγός (Ο) Ευστρατιάδης Νικόλαος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.