424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 46/2022

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «διαπίστευση εργαστηρίου τοξικολογία κατά ISO:ΕΛΟΤ 17025:2017 (προμήθεια πρότυπων ουσιών αναφοράς CRM)», CPV: 33600000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων διακοσίων ευρω  (6.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.