424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27/2022

424 ΓΣΝΕ –  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27/2022

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμό Διακήρυξης: 27/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ  158143), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με  τo  άρθρο  27  του  Ν.4412/2016,  για  τη  σύναψη  σύμβασης  προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναισθησία και ανάνηψη) CPV: 33170000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρω και εβδομήντα δύο λεπτά (98.924,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. .