424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 58/2022

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια υλικοών αιμοδοσίας (Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)», CPV: 38434570-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω  (7.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.