424 ΓΣΝΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 43/2022

424 ΓΣΝΕ –  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 43/2022

A/A

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΧΗΣ (Ο) ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΓ) ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ,  ΑΛΧΙΑΣ  (ΥΓ)  ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΛΧΙΑΣ  (ΥΓ)  ΒΟΓΙΑΡΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ,

ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΗΛ : 2310381080 – 2310382049 – 2310381074                                                       email: 424-gsnegrprom@army.gr

2

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

424 ΓΣΝΕ –  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 43/2022

3

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17 Μαρτίου 22 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00μμ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18 Μαρτίου 22 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00πμ

5

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια λοιπών αγαθών (Συστήματα μεταφοράς ασθενών)», CPV: 34000000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρω και δώδεκα λεπτά (6.495,12€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.