424 ΓΣΝΕ – Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 64/2022

424 ΓΣΝΕ –  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’  64/2022

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 64/2022,στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «παροχή υπηρεσιών ειδικότητας ραδιολόγου-ακτινολόγου στο τμήμα ακτινοθεραπευτικής-ογκολογίας», CPV: 85150000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρω  (22.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.