Ανακοίνωση Παράτασης Διαγωνισμού «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»» με κωδικό ΟΠΣ 5073390

Αναφορικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 με Τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»» με κωδικό ΟΠΣ 5073390,
συνολικού προϋπολογισμού 117.150,00 € τον οποίο έχει προκηρύξει το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ και έχει δημοσιευθεί στις 13/10/2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ Προκήρυξης
22PROC011420569 και ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC011420584) και στη Διαύγεια στις 13/10/2022
με ΑΔΑ Ψ7Ψ3469ΗΛΚ-Α0Φ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε του Υποψήφιους Ανάδοχους ότι θα
δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε συνέχεια της υπ’
αριθμόν 38837 ΕΞ 2022- 29/09/2022 ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα « Διακοπή
λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022», σύμφωνα με την οποία «…το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή
14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης
της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την
Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ…».
Διεύθυνση : Κεντρικής 3
Ταχ. Κώδικας : 59132
Πληροφορίες : Ο. Σαββίδου
Τηλέφωνο : 23310 24-734
FAX : 23310 25-330
E-mail : chamimat@otenet.gr
Έκδοση: 1.0/ Έντυπο: Ε44 ISO 9001:2015 2

Ως εκ τούτου η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα μετατεθεί την 7η
Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Σε συνέχεια της παραπάνω παράτασης, η αποσφράγιση των προσφορών θα μετατεθεί για την
11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Επιπλέον, στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, θα γίνει διόρθωση στην
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης, λόγω ενός πρόδηλου λάθους που έχει γίνει
στη δήλωση του αριθμού των Συνεδριών Συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο.
Αναφορικά με την «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στους
ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών», ο αριθμός συνεδριών ανά ωφελούμενο είναι 7 αντί
για 15 όπως είχε αρχικά δηλωθεί.
Επομένως, στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού στον ΕΣΗΔΗΣ θα διορθωθεί πέραν της
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και
η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. Εφιστούμε την προσοχή των Υποψήφιων Αναδόχων,
να λάβουν υπόψη την Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης και της Προκήρυξης που θα
δημοσιευθούν, τόσο ως συνημμένα αρχεία στον Διαγωνισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια