Ανακοίνωση Παράτασης Διαγωνισμού «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»» με κωδικό ΟΠΣ 5073401

Αναφορικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 με Τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην
περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»» με
κωδικό ΟΠΣ 5073401, συνολικού προϋπολογισμού 44.600,00 € τον οποίο έχει προκηρύξει το
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ και έχει δημοσιευθεί στις 13/10/2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ
Προκήρυξης 22PROC011420627 και ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC011420634) και στη Διαύγεια στις
13/10/2022 με ΑΔΑ ΡΕ7Γ469ΗΛΚ-ΧΙΔ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε του Υποψήφιους Ανάδοχους
ότι θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε συνέχεια της
υπ’ αριθμόν 38837 ΕΞ 2022- 29/09/2022 ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα « Διακοπή
λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022», σύμφωνα με την οποία «…το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή
14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης
της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την
Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ…

14-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ 5073401 (1)