Ανακοίνωση της διενέργειας του διαγωνισμού Δ. 14/22 Ανοικτός Διαγωνισμός

Ανακοίνωση της διενέργειας του διαγωνισμού Δ. 14/22 Ανοικτός Διαγωνισμός

Σας Προσκαλούμε

1. Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (υφάσματα για Νοσοκομειακή χρήση)», CPV: 19244000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρω (10.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο