Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08.1/20) για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης.

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08.1/20) για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.