ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

www.astynomia.gr            ΚΑΙ                https://diavgeia.gov.gr/

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένου μηχανολογικού εξοπλισμού) δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (2.299,34) άνευ Φ.Π.Α..

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Σχετικά Αρχεία: