ΓΕΜΗ: Βεβαιώνονται στην ΑΑΔΕ τα απλήρωτα τέλη ετών 2019 και 2020

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ

Ενημερώνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης και σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου μέσω της υπηρεσίας ανάπτυξης και υποστήριξης των ΠΣ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)».

Κατόπιν αυτών, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι για τα ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ των ετών 2019, 2020 στο ΓΕΜΗ που δεν θα εξοφληθούν, η διαδικασία βεβαίωσής των, θα αρχίσει από την 10/04/2024 [σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις και την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αριθμ. 1197/16-05-2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019)].