Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α.Δ. 20/2020) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α.Δ. 20/2020) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Διενεργεί διαγωνισμό για την ανάθεση Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα 15-1-2021 και ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 15-2-2021 και ώρα 15:00.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.