Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

 

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω

διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι

ενδιαφερόμενοι:

Δ.70/2021: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια

Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου

Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145868.

2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

3. Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)

Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγός (Ο) Ευστρατιάδης Νικόλαος και Ασμίας (ΥΤΑ)

Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.