Δημοσίευση προκήρυξης 7286/3-5-22 Δήμος Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

……………………………………………………………………

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές,

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου

Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023-2024, προϋπολογισμού

2.782.704,18 με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42

Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2333350115

E-mail: kirtikidou@alexandria.gr

Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

Κωδικός NUTS: EL521

Κωδικοί CPV: 09232100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη), 09134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκίνητων

ντίζελ), 09235100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης), 09111400-4 (Καύσιμα με βάση το ξύλο),

09211000-1 (Λιπαντικά Έλαια & λιπαντικά μέσα)

Σχετικά Αρχεία: