Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθ. 95/21, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθ.

95/21, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και το ΓΕΣ/Δ3 στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται όπως καταχωρίσουν τη (β) σχετική διακήρυξη, στις ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr αντίστοιχα, την Τρίτη 28 Δεκ 21.

Ημερομηνία αποστολής του τυποποιημένου εντύπου E2, στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Δεκ 21.

Ημερομηνία ανάρτησης της συνημμένης περίληψης διακήρυξης και της διακήρυξης στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» και της περίληψης διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η Τρίτη 28 Δεκ 21.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Σχετικά Αρχεία: