Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 97/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 97/21 Διαγωνισμού)

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης για την «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικών χώρων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αναβάθμισης των Στρατοπέδων των ΕΔ».

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 97/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-ποιήθηκε την Πέμπτη 23 Δεκ 21.

Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-τοποιηθεί την Τρίτη 28 Δεκ 21.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρα-καλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-σελίδα www.army.gr.

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr).

Σχετικά Αρχεία: