Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

 

Προκηρύσσουμε

δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 02/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδι-κασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρου-σα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτη/ών Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπο-μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Σχετικά Αρχεία: