Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών λαμπτήρων τεχνολογίας LED

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών λαμπτήρων τεχνολογίας LED – Κατηγορίας Ε27,  Ε14 και TUBE T8 και T5»

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια λαμπτήρων  τεχνολογίας LED για την κάλυψη αναγκών  φορέων του Δημοσίου

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει εκπονήσει τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια διαβούλευση αυτών για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός .

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή έως τις  28/6/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, πεδίο «Διαβουλεύσεις»).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον διάλογο, υποβάλλοντας παρατηρήσεις και προτάσεις. Παρακαλούμε επίσης τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε άλλες τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς.