ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

 

Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης αποκλειστικά ως προς το Τμήμα 1 της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ) (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139504,1), λόγω μη κατάθεσης προσφορών για το Τμήμα αυτό.