Διαγωνισμός με τίτλο ¨Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ανταπόκριση στους κινδύνους της COVID -19- επιδημίας¨για τις Μονάδες Υγείας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει με την διαδικασία της ανοικτής διαδικασίας την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας – CPV 33140000-3 με τίτλο ¨Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ανταπόκριση στους κινδύνους της COVID -19- επιδημίας¨για τις Μονάδες Υγείας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, με αριθμό διακήρυξης 03/2020 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 91649.Η ημερομηνία διενέργειας ορίζεται στις 30.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, και ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 24.09.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00. Ο Προϋπολογισμός (συνολικός) ανέρχεται στις 700.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(596.347,68€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: