Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εργοστασίων ΤΧ για το ΤΥΠΕΥΠ/ΛΤΧ, ΣΠΤΧ, 301 ΕΒ, 304-307 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ»

Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εργοστασίων ΤΧ για το ΤΥΠΕΥΠ/ΛΤΧ, ΣΠΤΧ, 301 ΕΒ, 304-307 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: