Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού , για την Κατασκευή Μεταλλικού Κυλιόμενου Κτιρίου για Αποθήκευση Ελαστικών Σωλήνων και την Εκτέλεση Εργασιών Αναβάθμισης Μεταλλικών Στεγάστρων Φύλαξης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Σύμφωνα με την Χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή, για την Κατασκευή Μεταλλικού Κυλιόμενου Κτιρίου για Αποθήκευση Ελαστικών Σωλήνων και την Εκτέλεση Εργασιών Αναβάθμισης Μεταλλικών Στεγάστρων Φύλαξης Ανυψωτικών Μηχανημάτων Εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, Εκτιμώμενης Αξίας Πενήντα Τριών Χιλιάδων Ευρώ (53.000,00 €), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου Φ.Π.Α

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: