Δ.6/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).

 Δ.6/2022:  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια
Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
(αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο