Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών: ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ), ∆ιαχείριση µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)

Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών:

α. ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ)

β. ∆ιαχείριση µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: