Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την « Προμήθεια κλιματιστικής εγκατάστασης, διαιρούμενου τύπου, ψύξης – θέρμανσης , για το Α΄ κτήριο (ισόγειο και πρώτος όροφος) των εγκαταστάσεων του ΚΕΠ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους τοποθέτησης, καθώς και του δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης)». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον συστημικό διαγωνισμό με α/α 143260 CPV : 42512000-8 Προϋπολογισμός € 74.400,00

Σχετικά Αρχεία: