Η Υπ’ Αριθ. 23/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ)

Η Υπ’ Αριθ. 23/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ)

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 23/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 154542), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ) CPV: 32354100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρω και ογδόντα λεπτά (119.870,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.