Ημέρα: 29 Μαρτίου 2022

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες
Το Επιμελητήριο Ημαθίας, ως μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του δικτύου Ευρωεπιμελητηρίων, ενημερώνει για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ErasmusforYoungEntrepreneurs” (Erasmus – Νέοι Επιχειρηματίες).
Το Erasmus – Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μι…..

33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ – Πρόσκληση, υπ’ αριθμ’ 2/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΖΔ6-Ζ4Ρ

 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ –  Πρόσκληση, υπ’ αριθμ’ 2/2022 ΑΔΑ: Ψ9ΖΔ6-Ζ4Ρ
Η 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, με αριθμό πρόσκλησης 2/2022, για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών στις Μονάδες-ανεξ. Υπομονάδες της Φρουράς Πολυκάστρου, για τη χρονική περίοδο από 11 Απρ 22 έως 10 Απρ 24, με το εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.336,00 €) για το σύνολο των μηχανημάτων (6.672,00 € γ…..

Η Υπ’ Αριθ. 23/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ)

Η Υπ’ Αριθ. 23/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ)
 
Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 23/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 154542), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ακτινολογικό φιλμ) CPV: 32354100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν …..

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Γ.Ν. Ζακύνθου

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για εξετάσεις αυτόματου αναλυτή παραμέτρων πήξεως.
 
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο…..

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (δ) σχετικού, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών των ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου…..