Η Υπ’ Αριθ. 6/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Αναλώσιμα έγχυσης)

Η Υπ’ Αριθ. 6/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Αναλώσιμα έγχυσης)

 

Διακηρύσσουμε

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 145813)

Ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Αναλώσιμα έγχυσης) CPV: 33194120-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρω και ογδόντα λεπτά (41.874,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Αριθμός Διακήρυξης: 6/2022