Περιλήψη της με αριθμό 03/2022 διακήρυξης για την “Προμηθεία Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργία Βιομηχανικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού”

Περιλήψη της με αριθμό 03/2022 διακήρυξης για την “Προμηθεία Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργία Βιομηχανικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού”

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 56314/31-12-

2021 (ΑΔΑ: ΩΝΖΥΟΡ1Ο-ΥΞ5) Απόφασης διενέργειας,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη

διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού υγρής και ξηράς χημείας)» (cpv:

33696300-8, Χημικά αντιδραστήρια), προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.634.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και

Θράκης για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος, έως του ποσού των 817.160,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 21-01-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : Δευτέρα, 24-01-2022 και ώρα

18:00μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 28-02-2022 και ώρα

18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη, 01-03-2022 και ώρα 11:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 01-03-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι συστημικοί αριθμοί της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ :

 Για το ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων

με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή υγρής χημείας (μεσαίας και μικρής παραγωγικότητας)» είναι

151473

 Για το ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων

με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή ξηράς χημείας» είναι 151515

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής

στο διαγωνισμό, ποσού :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

 για το τμήμα 1 (συστημικός αριθμός 151473) είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (22.680,00€)

 για το τμήμα 2 (συστημικός αριθμός 151515)τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (3.680,00€)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει

από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.

54623, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867, e-mail: promithies@4ype.gr).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας

Αρχής (www.4ype.gr).

Σχετικά Αρχεία: