ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ Peach Flavors Asia – 101046033

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ PeachFlavorsAsia – 101046033 “Προώθηση κονσέρβας ροδάκινου στις Ινδονησία και Βιετνάμ” που υποβλήθηκε βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2021 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ C(201) 8537 final.

 

1. Αναθέτων: Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε| Κοπανός Νάουσας| ΤΚ 59 200| Ημαθία | Ελλάδα | +30 2332043237

2. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός προς ανάθεση έργου: 1.748.365 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του αναθέτοντος και του Αναδόχου και στις αγορές στόχους (Ινδονησία, Βιετνάμ)

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997) και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού.

5. Προσφορές: Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

6. Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα έξι (36) μήνες.

7. Πληροφορίες α) Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν είτε από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντος (www.delcof.gr) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email sales@delcof.gr, Υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Ολυμπία Αποστόλου τηλ: 23320 43237) μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. β) οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, και ώρα 12.00 στα γραφεία του Αναθέτοντος (Κοπανός, , Νάουσα, Ημαθία, Τ.Κ. 59035.

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού.

10. Ισχύς προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική.

12. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

13. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.