ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με

την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης».

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας

Σχετικά Αρχεία: