ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 83/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 83/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 55244/27-12-

2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒ2ΟΡ1Ο-ΥΞΑ) Απόφασης,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια «Αναλώσιμων

Οδοντιατρικών Υλικών» (cpv: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για τις ανάγκες των Κέντρων

Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης

δαπάνης 215.822,13 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 27-12-2021

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 18-1-2022 και ώρα

18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 19-1-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 19-1-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του

συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία

δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 149395

(Διακήρυξη με αριθμ. 83/2021 Προμήθεια «Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών».

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α./2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών

ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο

διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των

προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία

που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.

54623, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327826, E- mail:

promithies@4ype.gr ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της

Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη, 27-12-2021

Ο Διοικητής

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

A/A

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Σχετικά Αρχεία: